Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy ulokowany pod adresem https://jakdbacoskore.pl jest własnością Katarzyna Misztal „Jak Dbać o Skórę”. z siedzibą w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego, NIP: 5423415610, REGON: 387551148.

Pełną obsługę Sklepu Internetowego pod adresem https://jakdbacoskore.pl (zatowarowanie, magazyn, dostępność produktów, przyjęcie płatności, pakowanie, wysyłkę, dostawę, zwroty płatności i towaru, reklamacje, informacje), obsługę klienta oraz fiskalizację wszystkich transakcji przeprowadza  własnością Katarzyna Misztal „Jak Dbać o Skórę”. z siedzibą w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego, NIP: 5423415610, REGON: 387551148.

Niniejszy Regulamin obejmuje swym zakresem i jest skierowany zarówno do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jak i do przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem rozdziału 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień konsumentów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Użyte w regulaminie terminy i określenia oznaczają:


a) Administrator danych – rozumie się przez to właściciela lub osobę przez niego uprawnioną, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

b) Dane osobowe – dane swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

c) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dni świątecznych.

d) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie i zarejestrowanie Konta użytkownika.

e) Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

f) Klient / Kupujący – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub skutecznie zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w sposób wskazywany regulaminem.

g) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

h) Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

i) Konto (użytkownika) – Usługa Elektroniczna, oznaczony wyłączną i indywidualną nazwą (login) i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe.

j) Newsletter – Usługa Elektroniczna. Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub innych środków przekazu, która umożliwia wszystkim Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści newslettera zawierającego informacje o Produktach oraz promocjach i specjalnych ofertach w Sklepie Internetowym.

k) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, poprzez Usługodawcę/Właściciela, a Sprzedawcą.

l) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki Stron.

m) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu przepisów Działu II tyt. II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego.

n) Sklep internetowy / Serwis – Sklep Internetowy Usługodawcy.

o) Sprzedawca – własnością Katarzyna Misztal „Jak Dbać o Skórę”. z siedzibą w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego, NIP: 5423415610, REGON: 387551148.

p)  Usługodawca / Właściciel – własnością Katarzyna Misztal „Jak Dbać o Skórę”. z siedzibą w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego, NIP: 5423415610, REGON: 387551148.

p) Strony – Właściciel, Sprzedawca i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona.

q) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta na podstawie przepisów tyt. XI Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego

r) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy lub innych podmiotów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

s) Usługobiorca / Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną (nieograniczoną) zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną (niepełną) zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu przepisów Działu II tyt. II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

t) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające w swej istocie bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z ostatecznym Sprzedawcą.

II. DANE OSOBOWE

Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy i do dokumentu sprzedaży jeżeli jest inny niż podany wyżej. W wypadku Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.

Wszystkie niezbędne dane klienta w procesie realizacji zamówienia administrator danych/sprzedawca przekazuje do firm obsługujących płatnośći przelewy24.pl oraz serwisom bezpośrednio z nimi związanymi, a które są niezbędne do przeprowadzenia realizacji zamówienia. Dane klienta przekazywane są również przez administratora/sprzedawcę do firm obsługujących dostawy zamówionego towaru.

W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, Administrator Serwisu może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i właściciela serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych. Administrator przekazuje uprawnionym organom dane osobowe użytkowników bez uprzedniego informowania.

Administrator danych osobowych dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:


a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem przepisów prawa;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych, a zwłaszcza prawo do:


a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

f) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych;

g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

h) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

i) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;

j) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a Ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli spowodowałoby to:


a) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;

b) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

c) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;

d) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Właściciel Serwisu jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez właściciela Serwisu umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych użytkowników.

III. PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

Użytkownik oświadcza, że wszystkie treści zamieszczane przez niego w serwisie i Sklepie Internetowym, podlegające ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) stanowią przedmiot jego praw autorskich, bądź też posiada do nich uprawnienia wynikające z licencji.

Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści przenosi nieodpłatnie na Właściciela zbywalne prawa autorskie i pokrewne z nimi związane. Jeżeli użytkownik jest uprawnionym z tytułu licencji, umieszczenie takich treści jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Właścicielowi dalszej licencji.

Użytkownik nie może kierować względem Właściciela żadnych roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE

W Sklepie Internetowym dostępne są dla Użytkowników następujące Usługi: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i finalnego, skutecznego zakończenia rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie wymaganych danych osobowych Usługobiorcy..

b) Formularz Zamówienia – korzystanie przez Użytkownika z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego wybranego Produktu do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zamówienia i zaznaczeniu pola oznaczonego jako potwierdzenie zamówienia W Formularzu Zamówienia konieczne jest, dla należytego wykonania usługi, podanie następujących danych: imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy, adres (ulica, numer domu oraz ew. numer lokalu, miejscowość wraz z właściwym kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego, Produkty, miejsce i sposób ich dostawy oraz wybór metody płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami konieczne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Newsletter – korzystanie przez Użytkownika z Newslettera następuje niezwłocznie po podaniu w zakładce “Newsletter” adresu poczty elektronicznej służącego do przesyłania kolejnych edycje Newslettera. Do subskrypcji Newslettera można także dołączyć poprzez zaznaczenie właściwego pola w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia. Z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca może również zostać zapisany na Newsletter.

Korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę jest co do zasady nieodpłatne. O wszystkich ewentualnych dodatkowych płatnościach Użytkownicy będą stosownie i na bieżąco informowani.

Usługi Konto i Newsletter w świadczone są przez czas nieoznaczony.

Korzystanie przez Użytkownika z Formularza Zamówienia ma charakter incydentalny i jednorazowy oraz kończy się w chwili złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

Użytkownik obowiązany jest do użytkowania Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych oraz teleadresowych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, ZAPŁATY, DOSTAWY ETC. ORAZ ROZWIĄZYWANIE I WYPOWIADANIE ZAWARTYCH UMÓW

Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach uwidocznione na stronach internetowych Serwisu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego podana jest w nowych złotych polskich i zawiera wszystkie elementy składowe, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane Usługobiorcy w trakcie składania przezeń Zamówienia.

Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca strony w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen Produktów w Sklepie Internetowym, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość oraz zwykłej Umowy sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień:
a) W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą elektroniczną (w wiadomości zawierającej co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji), co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do niezwłocznej realizacji.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, o której mowa w punkcie powyższym zostaje zawarta prawnie wiążąca Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą.

d) Utrwalenie, udostępnienie i zabezpieczenie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje zawsze poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu do ogólnego wglądu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej, o której mowa w punkcie b), a także przez dołączenie do przesyłek dowodu zakupu (paragon bądź faktura VAT). Treść Umowy Sprzedaży jest także dodatkowo utrwalona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:


a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b) Płatność przelewem tradycyjnym lub płatność poprzez system przelewy24 na rachunek bankowy Sprzedawcy.

c) Numer rachunku: BANK Pekao.
Numer rachunku: 02124018511111001100907066

d) Płatności elektroniczne (w tym płatność kartą kredytową i debetową)

e) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie https://przelewy24.pl

f) Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24

g) Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

1) Przelewy24 – spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, kapitału zakładowego w wysokości 1 697 000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy zakupionych Produktów.
 

a) Przesyłka kurierska;

b) Przesyłka kurierska za pobraniem.

c) Paczka pocztowa priorytetowa; paczka pocztowa pobraniowa priorytetowa.

d) Kurier InPost

e) Paczkomaty InPost

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane Kupującemu w trakcie składania przezeń Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Koszty te są uzależnione od wybranej przez Klienta metody dostawy oraz zapłaty. Koszty dostawy wskazane są także na stronie Sklepu Internetowego.

Koszty dostawy są pokrywane przez sprzedającego jeżeli Zamawiający, dokona zakupu za kwotę łączną jednorazowego zamówienia powyżej 2000 zł przy zamówieniu wysyłki przez Kuriera DPD, InPost, .

Zapis ten nie dotyczy wysyłek towarów poza granicę kraju w którym jest zarejestrowana działalność sprzedającego, chyba, że strony ustaliły to w formie pisemnej.

Termin wysłania przez Sprzedawcę Produktu do Klienta wynosi od 1 do 7 Dni Roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu albo w trakcie składania Zamówienia przez Klienta podano inny termin wysyłki. Termin ten należy liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem lub innych form płatności bezgotówkowych – od dnia uznania na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia przez strony Umowy Sprzedaży.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze dobrowolnego porozumienia stron.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec każda umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, która jest bezterminowa i charakterze ciągłym.

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie właściwego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@jakdbacoskore.pl lub też pisemnie na adres: Katarzyna Misztal „Jak Dbać o Skórę”. z siedzibą w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego 14/11.
Umowa w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 7 Dni Roboczych od doręczenia Właścicielowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony umowy ustalą krótszy termin jej wypowiedzenia.

c) W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to może zostać złożone Użytkownikowi będącemu konsumentem także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

d) W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

e) W przypadku gdy ktoś podaje fałszywe dane lub podszywa się pod inne osoby lub firmy podając ich dokładne adresy i numery telefonów, celem dokonania zakupów w internecie (za pobraniem), narażając na poniesienie kosztów z tytułu zamówienia, wysyłki, konieczności nadmiernego zatowarowania sklepu.

Osoba taka będzie zidentyfikowana i pociągnięta do odpowiedzialności karnej, czy też z kodeksu wykroczeń.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@jakdbacoskore.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi (adres do PDF )

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a) Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b) W przypadku, w którym Kupującym jest Przedsiębiorca wyłączone są jego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

c) Zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia roszczeń można dokonać wyłącznie za pośrednictwem przesyłki listowej rejestrowanej wysłanej na adres Właściciela Sklepu za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na wyżej wskazany adres.

d) Sprzedawca wypowie się co do żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia Właścicielowi zawiadomienia, o którym mowa w punkcie powyższym. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej: info@jakdbacoskore.pl

e) W przypadku Produktów objętych również gwarancją producenta Sprzedawca informuje, iż roszczenia z tej gwarancji należy kierować bezpośrednio do producenta.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

a) Sprzedawca nie ponosi względem Klientów będących konsumentami żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej za wyjątkiem szkód będących efektem rażącego niedbalstwa oraz powstałych na skutek jego celowego działania. Względem Klientów będących przedsiębiorcami jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy jest wyłączona.

b) Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Właściciela.

c) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a strony są zwolnione z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i niepogorszonym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, nie należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sprzedawca nie ponosi w tym wypadku kosztów związanych ze zwrotem Produktu, obciążają one Kupującego.

d) W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części należnej kwoty i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

e) W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za Produkt z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

f) Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

g) Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VII. ZASADY KOŃCOWE

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu dowolnych przyczyn. W razie kolizji postanowień Regulaminu z przepisami prawa polskiego, przepisy prawa mają bezwzględne pierwszeństwo.

Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę w pełnym zakresie, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zawiadomienia go o dokonaniu zmiany.

Usługodawca na wszelkie pytania związane z przedmiotem świadczonych usług i niniejszym regulaminem odpowiada poprzez e-mail: info@jakdbacoskore.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu cywilnego;

b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

c) Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);

d) Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

e) Inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.